Serwis Ekonomiczny ING

Prognozy i analizy |

Polacy zmieniają swoje nawyki żywieniowe. Kupują mniej produktów zbożowych, warzyw, mleka, jaj i mięsa, a więcej serów i twarogów

  • 25 sierpnia obchodzony jest Dzień Polskiej Żywności, który ma na celu promocję krajowych producentów żywności i artykułów spożywczych. Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących spożycia podstawowych artykułów żywnościowych w gospodarstwach domowych sprawdziliśmy co kupują i jedzą Polacy w domach. Analizie został poddany okres 18 lat (od 2004 do 2021 r.).
  • Wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe od lat mają największy udział w wydatkach gospodarstw domowych. W 2021 r. było to 26,4% ogólnych wydatków. Jest to jednak spadek o 1,3 p. proc. w stosunku do 2020 r. Do tej pory zgodnie z informacjami GUS od kilku lat nakłady na ten cel regularnie wzrastały w strukturze wydatków, przy czym największa dynamika była właśnie w 2020 r., kiedy ten wskaźnik wzrósł do 27,7% wobec 25,1% w 2019 r. Było to spowodowane bezpośrednio pandemią koronawirusa, kiedy to na skutek restrykcji spadały wydatki na restauracje i hotele, oraz rekreację i kulturę a także transport i odzież.
  • 2021 rok był kolejnym rokiem kiedy malała konsumpcja pieczywa i produktów zbożowych w gospodarstwach domowych. O wiele bardziej stabilnie wygląda trend w przypadku mięsa. Ciekawa tendencja ma miejsce w przypadku owoców i warzyw. W pierwszym przypadku konsumpcja utrzymuje stały trend. Natomiast spożycie warzyw w tym samym okresie drastycznie się zmniejszyło.
  • W 2021 r. na jedną osobę w gospodarstwie domowym przypadało miesięcznie 0,75 kg cukru. W przypadku olejów i tłuszczów było to 1,02 kg. W pierwszym przypadku spadek wyniósł niemal 54% w okresie 2004 – 2021, w drugim obniżka przekroczyła 35%. Na przestrzeni ostatnich 18 lat wzrosło spożycie serów i twarogów. W przypadku mleka i jaj widoczny jest istotny spadek.
  • O ile spożycie cukru w gospodarstwach domowych maleje, zupełnie inaczej sytuacja w przypadku bilansowego zużycia cukru na 1 mieszkańca w kraju. Świadczy to o większej konsumpcji poza domem potraw i produktów zawierających ten składnik.
  • W ostatnich 18 latach eksport towarów rolno-spożywczych wzrósł ponad siedmiokrotnie (dane Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa). Dynamika dodatniego salda handlowego osiągnęła jeszcze wyższy poziom zwiększając się w analizowanym okresie niemal szesnastokrotnie. Wartość w 2021 r. na poziomie 37,4 mld € była rekordowa. Jednak udział eksportu towarów rolno-spożywczych w ogólnym wolumenie eksportu w stosunku do 2020 r. zmniejszył się z 14,3% do 13,1%. Wzrost wartości sprzedaży rolno-spożywczej za granicę utrzymuje się także w bieżącym roku. W okresie od stycznia do maja 2022 r. wartość eksportu tych towarów wyniosła 17,9 mld €. To blisko 22% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
  • Największy udział w zeszłorocznym eksporcie miały towary zwierzęce takie jak: mięso, jego przetwory i żywiec. Ich wartość wyniosła 6,37 mld € i stanowiła 19% udziału. Na podium znalazły się jeszcze: ziarno zbóż i przetwory (13% udziału z 4,27 mld €) oraz tytoń i wyroby tytoniowe (11% udziału z 4,29 mld €).

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki