Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Kolejna podwyżka stóp EBC. Duża przecena na rynkach długu.

  • W czwartek spodziewamy się kolejnej podwyżki o 75pb przez EBC. Jastrzębie skrzydło Rady Prezesów najwyraźniej przekonało pozostałych członków o konieczności ponownej podwyżki stóp. W przeciwieństwie do okresu poprzedzającego posiedzenia w lipcu i wrześniu, nie było żadnych publicznych dyskusji na temat wielkości podwyżki. Wzrost stóp o 75pb jest już w cenach, ale duże implikacje może mieć formalne rozpoczęcie dyskusji o usunięciu nadmiaru płynności i docelowej stopie EBC.
  • W kwestii zacieśnienia ilościowego (QT), nawet jeżeli dyskusja mogła się rozpocząć w EBC, to przy obecnych zagrożeniach dla stabilności finansowej, ostatnich doświadczeniach Wielkiej Brytanii i bardzo niepewnych perspektywach makro, QT jest wciąż odległe. C.Lagarde kilkakrotnie wspominała, że zanim rozpocznie się QT, stopy procentowe będą musiały zostać sprowadzone do normalnego lub neutralnego poziomu. Ewentualne QT byłoby raczej zakończeniem reinwestycji niż aktywną sprzedażą obligacji. Ponieważ wciąż widzimy koniec cyklu podwyżek stóp przez EBC w pierwszym kwartale przyszłego roku, stopniowe wygaszanie reinwestycji w ramach programu skupu aktywów (APP) mogłoby się rozpocząć najwcześniej wiosną 2023.
  • Prezes francuskiego banku centralnego powiedział, że EBC może "szybko" przejść do stopy depozytowej na poziomie 2% do końca roku. Podobnych komentarzy udzielił główny ekonomista EBC P. Lane, wskazując, że EBC widzi obecnie neutralną stopę procentową nieco powyżej wspólnego przedziału 1% - 2%. Nie spodziewamy się jasnego komunikatu na temat tego, gdzie mogłaby znajdować się docelowa stopa procentowa w obecnym cyklu, ale widzimy rosnący konsensus w EBC, że przynajmniej neutralną stopą jest obecnie stopa depozytowa w okolicach 2%. Wpisuje się to w nasz postulat EBC o kolejnej podwyżce stóp o 50 pb w grudniu i  o 25 pb w lutym, następnie brak podwyżek, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo, że już na grudniowym posiedzeniu prognozy inflacyjne EBC na lata 2024 i 2025 wskażą na powrót do stabilności cen.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki