Serwis Ekonomiczny ING

Komentarze bieżące |

Konferencja prezesa NBP: Wygasł temat ewentualnych obniżek stóp procentowych w 2023.

Procesy inflacyjne i koniunktura.

Podczas kwietniowej konferencji prasowej prezes NBP A. Glapiński z zadowoleniem odnotował, że rozpoczął się „gwałtowny” ruch w dół inflacji z wcześniejszego „płaskowyżu”. Zwrócił jednocześnie uwagę, że zmiana koszyka nieco zmieniła oczekiwany profil inflacji, która będzie nieco wyższa pod koniec roku. Jednocześnie inflacja bazowa z większym opóźnieniem reaguje na zmiany trendów i  w ocenie prezesa NBP nadal rosła w marcu, ale zacznie spadać w 2poł2023.

W odniesieniu do otoczenia zewnętrznego prof. Glapiński stwierdził, że zaburzenia w systemie bankowym w USA jest nowym czynnikiem ryzyka dla globalnej koniunktury. W kraju następuje przewidywane spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, co powinno sprzyjać spadkowi inflacji. W 1kw23 spodziewany jest wyraźny spadek konsumpcji realnej, jednak od połowy 2023 realne płace zaczną rosnąć, prowadząc do poprawy koniunktury.

Perspektywy polityki pieniężnej.

Przewodniczący RPP stwierdził, że cykl zacieśniania polityki pieniężnej nie zakończył się, a Rada będzie podejmowała decyzje co do stóp z posiedzenia na posiedzenie. A. Glapiński zasugerował, że nie będzie dalszych podwyżek stóp, a kolejnym ruchem ze strony NBP będzie prawdopodobnie obniżka. Główną zmianą w stosunku do poprzednich wystąpień prezesa banku centralnego był fakt, że A. Glapiński nie sugerował obniżek stóp procentowych przed końcem roku, które sygnalizował wcześniej.

Podsumowanie

Nasza ocena perspektyw polityki pieniężnej po dzisiejszej konferencji prezesa NBP nie zmienia się. W dalszym ciągu uważamy, że przed końcem 2023 nie będzie warunków do obniżek stóp procentowych z uwagi na uporczywie wysoką inflację bazową. O ile główny wskaźnik inflacji będzie w głównej mierze obniżał się z powodu wygasania szoku energetycznego, to „krajowy” komponent inflacji, przybliżany przez inflację bazową, będzie wskazywał na utrzymywanie się presji cenowej w związku z napiętą sytuacją na rynku pracy i podwyższonym wzrostem płac. Nasz bazowy scenariusz zakłada rozpoczęcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej pod koniec 2024, przy czym niepewność dotycząca tempa i skali dezinflacji pozostaje wysoka.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.