Serwis Ekonomiczny ING

Prognozy i analizy |

Zaskakująco wysoka nadwyżka w obrotach bieżących z zagranicą w lutym br. Słaby import odzwierciedla załamanie popytu wewnętrznego.

  • W lutym saldo obrotów bieżących Polski wyniosło €2,6mld, co było wyraźnie powyżej konsensusu (€0,3mld) oraz naszej prognozy (€0,6mld). Dodatkowo, nadwyżka za styczeń została zrewidowana o €0,7mld (z €1,4mld do €2,1mld). Lutowe saldo towarowe ukształtowało się na poziomie €2,2mld wobec €1,6mld w styczniu. Ponadto, Polska odnotowała nadwyżkę w handlu usługami (€3,4mld) oraz deficyty w dochodach pierwotnych (€2,2mld) i wtórnych (€0,8mln). Szacujemy, że w ujęciu dwunastomiesięcznym deficyt obrotów bieżących zawęził się do ok. 2,5% PKB (2,9% PKB w styczniu), natomiast deficyt towarów spadł do 3,3%PKB (3,6% PKB w styczniu).
  • Luty przyniósł dalszy spadek rocznego tempa wzrostu wartości obrotów handlowych: wartość eksportu wyrażona w euro wzrosła o 10,0%r/r, a importu spadła o 5,4%r/r. Było to związane w dużej mierze ze stopniowym obniżeniem dynamiki cen transakcyjnych (w 2022 średnioroczny wzrost cen w eksporcie wyniósł 20,4%r/r, a  w imporcie 25,2%), co wynikało m.in. ze spadków cen surowców.
  • Ujemną dynamikę wartości importu w ujęciu rocznym odnotowano po raz pierwszy od stycznia 2021. Naszym zdaniem odzwierciedla to zarówno słaby popyt konsumpcyjny (widoczny w danych o sprzedaży detalicznej) jak i niższą akumulację zapasów. Wskazują na to m.in. wywiady, które przeprowadziliśmy z firmami na potrzeby nowego raportu Polska w światowych łańcuchach dostaw. Szanse globalne a ryzyka lokalne (premiera podczas kongresu EKG w Katowicach 24. kwietnia). Firmy wskazują, że powoli wracają do dawnych praktyk zarządzania zapasami, zgodne z zasadami just-in-time, choć utrzymują – właściwy w danym sektorze – podwyższony poziom zapasów ze względów na bezpieczeństwo prowadzenia biznesu (just-in-case).
  • Wyniki w handlu zagranicznym są aktualnie w dużej mierze determinowane przez czynniki popytowe. Pewną rolę odgrywa jednak powrót do normalnego (przed-pandemicznego) funkcjonowania globalnych łańcuchów dostaw. Warto również odnotować stawki frachtów morskich z Chin do Europy czy USA, które są na takim samym poziomie jak przed pandemią Covid-19.
  • Zgodnie z komunikatem NBP, po stronie eksportu silnie wzrosła sprzedaż w branży motoryzacyjnej (części samochodowe, akumulatory litowo-jonowe oraz samochody) oraz żywności, natomiast w kategoriach odnotowano spadki towarów zaopatrzeniowych oraz paliw. Po stronie importu, w porównaniu z poprzednimi miesiącami, znacznie mniejszy był wzrost importu żywności oraz pogłębiły się spadki dóbr zaopatrzeniowych (żelazo i stal oraz półprodukty z tworzyw sztucznych) i konsumpcyjnych. Wzrost wartości importu odnotowano natomiast w takich kategoriach jak: paliwa, środki transportu i części samochodowe, co było związane z utrzymującym się wysokim wzrostem eksportu w branży automobile.
  • Obserwowana w ostatnich miesiącach poprawa salda w obrotach bieżących w relacji do PKB jest czynnikiem pozytywnym dla złotego. Oczekujemy, że w nadchodzących miesiącach względnie solidnym wynikom eksportu będzie towarzyszyła niska dynamika importu, który w Polsce charakteryzuje się większą wrażliwością na zmiany koniunktury. Powinno to przełożyć się na dalszy spadek deficytu w obrotach bieżących do ok. 2% PKB na koniec 2023. Główne ryzyka w kierunku większej skali nierównowagi zewnętrznej to wydatki na zakup uzbrojenia i ewentualne ponowne wzrosty cen surowców m.in. z powodu ograniczenia podaży ropy naftowej przez OPEC+ czy wzrostu popytu ze strony rozpędzającej się gospodarki Chin. 

bop luty

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.