Serwis Ekonomiczny ING

Komentarze bieżące |

Marcowa inflacja zrewidowana w dół do 16,1%r/r, ale inflacja bazowa wzrosła do ok. 12,3%. Pierwsza faza dezinflacji będzie szybka, ale z czasem o dalszy spadek inflacji będzie coraz trudniej.

Inflacja w Polsce (i regionie Europy Środkowej) minęła szczyt i  w marcu spadła do poziomu 16,1%r/r wobec 18,4%r/r w lutym. GUS zrewidował wstępny marcowej szacunek inflacji do 16,1%r/r (flash na poziomie 16,2%). W marcu towary podrożały o 17,1%r/r, a usługi o 13,3%r/r, wobec odpowiednio 20,2% i 13,3%. Wzrost cen usług utrzymuje się w ostatnich miesiącach na stabilnym i wysokim poziomie.

Ostateczne dane potwierdziły, że spadek inflacji w marcu był przede wszystkim związany z czynnikami powiązanymi z energią. Roczne tempo wzrostu cen paliw spadło do 0,2% z 30,8%r/r w lutym. Obniżyła się także nieco inflacja cen nośników energii (odpowiednio 26,0%r/r vs. 31,1%r/r). Utrzymuje się natomiast presja na wzrost cen żywności. Żywność i napoje bezalkoholowe były w marcu 24,0% droższe niż przed rokiem, a roczne tempo wzrostu utrzymało się dokładnie na takim samym poziomie jak w lutym. Warzywa podrożały o 7%m/m.

Nasze szacunki wskazują, że inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii wzrosła do 12,3%r/r, z 12,0%r/r, co jest zgodne z naszą wcześniejszą prognozą. Zwraca uwagę silny wzrost cen odzieży i obuwia (5,0%m/m) oraz artykułów wyposażenia mieszkań (1,4%m/m).

Proces dezinflacji rozpoczął się, jednak dalszy wzrost inflacji sugeruje, że nie będzie to proces szybki i łatwy. W pierwszej fazie będzie go wspierał spadek rocznych dynamik cen paliw i energii, m.in. z uwagi na wysoką bazę odniesienia, ale dalszy spadek cen w kierunku celu NBP będzie coraz trudniejszy. Wcześniejszy wzrost kosztów nadal jest transferowany na ceny detaliczne, pomimo sygnałów wyraźnego pogorszenia popytu konsumpcyjnego.

W sytuacji pogłębiającej się dekoniunktury Rada Polityki Pieniężnej (RPP) nie zdecyduje się na dalsze podwyżki stóp procentowych, jednak dzisiejsze dane inflacyjne dobitnie potwierdzają, że na jakąkolwiek decyzję o obniżkach stóp procentowych jest zdecydowanie przedwcześnie. Temat ewentualnych cięć stóp przed końcem 2023 przestał być ostatnio podnoszony przez członków Rady, co jest pozytywną zmianą w jej komunikacji. Chociaż rynek nadal gra na obniżki stóp procentowych pod koniec 2023, to naszym zdaniem do końca roku pozostaną one bez zmian, a pierwszych cięć oczekujemy na przełomie 3kw/4kw24.

Inflacja CPI zaczyna spadać także poza Polską, jednak na tle regionu Europy Środkowej Polska (i Węgry) odstają z utrzymującym się wzrostem inflacji bazowej, podczas gdy bazowa w Czechach już spada.

Wysokie oczekiwania inflacyjne widać także na rynkach finansowych, dzisiaj krzywe dochodowości są odwrócone (rentowność IRS albo obligacji 10-letnich niżej niż 2-letnich), co oznacza że rynki finansowe spodziewają się spowolnienia gospodarczego i spadku inflacji. Jednak w przypadku Polski krzywa dochodowości jest w najmniejszym stopniu odwrócona (najmniejsze nachylenie negatywne), co interpretujemy jako niższą wiarę w trwały spadek inflacji niż ma to miejsce w przypadku Czech, a nawet Węgier.

CE CPI 2023 03 landscape

CE core CPI 2023 03 landscape

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.