Serwis Ekonomiczny ING

Komentarze bieżące |

Kwietniowy spadek inflacji głównie dzięki cenom żywności.

Według wstępnych szacunków GUS inflacja CPI obniżyła się w kwietniu do 14,7%r/r (ING: 14,8%) z 16,1%r/r w marcu. Tym samym kończący się miesiąc był kolejnym okresem spadku inflacji, chociaż struktura tego spadku nie daje powodów do optymizmu. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły w tym miesiącu  o 0,5%m/m, nośników spadły 0,3%m/m, a paliw obniżyły się o 1,2%m/m.

Za spadek rocznego wskaźnika inflacji względem marca odpowiadały przede wszystkim ceny żywności. W kwietniu żywność podrożała o 19,7%r/r, wobec 24,0%r/r w marcu, co obniżyło roczny wskaźnik inflacji ok. 1,1-1,2pkt. proc. Wolniejszy roczny wzrost cen w tej kategorii w tym miesiącu to w dużym stopniu efekt wysokiej bazy statystycznej. W kwietniu 2022 żywność podrożała o ok. 4%m/m.

Po raz pierwszy od ponad dwóch lat ceny paliw były nieznacznie niższe niż rok wcześniej (-0,1%r/r). Obniża się także roczne tempo wzrostu cen energii. Według naszych szacunków na wysokich poziomach pozostała inflacja bazowa, która nadal przekraczała 12,0%.

Inflacja CPI, %r/r

20230428 CPI2

Źródło: GUS, ING.

Dzisiejsze dane potwierdzają, że inflacja pozostaje poważnym problemem. Cieszy jej spadek, ale odbywa się on głównie za sprawą wygasania szoku energetycznego, a  w kwietniu został wsparty silnym efektem bazowym na cenach żywności. Naszym zdaniem uporczywość inflacji bazowej wynika z faktu, że bariera popytu dla podwyżek cen jest wciąż zbyt mała. Doświadczamy spadku konsumpcji ale po kilku latach boomu i dużego wzrostu dochodów realnych, firmy maja możliwości przerzucania kosztów na ceny. Ponadto przedsiębiorstwa prawdopodobnie wciąż zużywają zapasy surowców i materiałów kupione "just in case" na górce cenowej. Wzrost cen bazowych w ostatnich miesiącach przekracza 1%m/m, co sugeruje, że presja cenowa utrzymuje się na wysokim poziomie, a sprowadzenie inflacji do celu będzie dużym wyzwaniem dla NBP i nie nastąpi szybko. Na koniec 2023 widzimy główny wskaźnik inflacji poniżej ale blisko 10%.

W naszej ocenie w kontekście uporczywie wysokiej inflacji bazowej w 2023 nie będzie warunków do obniżek stóp procentowych, a cykl łagodzenia polityki pieniężnej rozpocznie się pod koniec 3kw24.  

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.