Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Inflacja CPI w USA spadła do 4,9%, ale bazowa wciąż podwyższona. Prezes NBP może znowu deklarować gotowość do cięć stóp w 2023.

Wiadomości zagraniczne

USA: Inflacja CPI poniżej 5% w kwietniu, ale inflacja bazowa wciąż podwyższona.

 • Inflacja CPI w USA w kwietniu spadła do 4,9%r/r z 5,0% w marcu, rosnąc o 0,4%m/m po 0,1% w marcu. Zgodnie z oczekiwaniami, inflacja bazowa (CPI z wyłączeniem cen energii i żywności) wyniosła 0,4%m/m i 5,5%r/r, po odpowiednio 0,4% i 5,6% miesiąc wcześniej.
 • W kwietniu wciąż silnie rosły koszty związane z utrzymaniem mieszkania (0,4%m/m i 8,1%r/r), które stanowią około 1/3 koszyka zakupowego. Zaskakujący wzrost o 4,4%m/m, po kilku miesiącach spadków, odnotowano w kategorii używanych samochodów. Nie zmieniły się ceny żywności, a ceny energii wzrosły o 0,6%m/m.
 • Choć dezinflacja w ostatnich miesiącach jest wyraźna, szczególnie w odniesieniu do szczytu inflacji CPI 9,1%r/r w czerwcu 2022 i szczytu bazowej 6,6%r/r we wrześniu 2022, to jednak jej powolne tempo może być argumentem za stopami Fed „wyżej na dłużej” w świetle 2% celu inflacyjnego. Oczekiwania rynkowe na obniżkę stóp Fed w połowie czerwca wynoszą obecnie około 20%, my spodziewamy się, że Fed pozostawi wtedy stopy bez zmian.
 • Zgodnie z komunikatem po ostatnim posiedzeniu, FOMC będzie uważnie śledził najbliższe dane o inflacji oraz koniunkturze i uzależnia od nich dalsze decyzje w polityce pieniężnej. Dziś poznamy indeks cen producenta PPI za kwiecień. Konsensus zakłada wzrost PPI o 0,3%m/m, natomiast bazowego PPI o 0,2%. W ujęciu rocznym PPI powinien spaść do 2,5%r/r z 2,7% miesiąc wcześniej, natomiast w ujęciu bazowym do 3,3%r/r z 3,4% w marcu.

Rumunia: Stopy procentowe bez zmian.

 • Zgodnie z oczekiwaniami analityków, Narodowy Bank Rumunii (BNR) pozostawił stopy procentowe bez zmian, w tym stopę referencyjną na poziomie 7%. Niemniej jednak, ze względu na nadpłynność na rumuńskim rynku pieniężnym, kluczową rolę w polityce BNR odgrywa stopa depozytowa, która wynosi 6%.
 • Zgodnie z ostatnim odczytem inflacja CPI spadła w marcu do 14,5%r/r z 15,5% w lutym, a bazowa odpowiednio do 14,7% z 15,1%. W kolejnych miesiącach oczekiwana jest szybka dezinflacja, w dużej mierze ze względu na wysoką bazę odniesienia w 2022 roku.

Wiadomości krajowe

Stopy NBP bez zmian. Bez większych zmian w komunikacie. Rynek czeka na dzisiejszą konferencje prezesa A. Glapińskiego.

 • Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej (RPP) pozostawiła stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego (NBP) bez zmian. Stopa referencyjna nadal wynosi 6,75%.
 • W komentarzu po majowym posiedzeniu Rady nastąpiły niewielkie zmiany. Odnotowano pogorszenie krajowej koniunktury, w tym spadki sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej i produkcji budowlanej w ujęciu rocznym w marcu. Zmiany w komunikacie dotyczą także części opisującej sytuację w otoczeniu zewnętrznym. Jednak paragrafy podsumowujące i dające wskazówki dotyczące przyszłych decyzji pozostały bez zmian.
 • Uwaga obserwatorów koncentruje się obecnie na dzisiejszym wystąpieniu prezesa NBP A. Glapińskiego. W ostatnich tygodniach część Rady, w tym jej przewodniczący, zaczęła ponownie sugerować gotowość do obniżek stóp procentowych przed końcem 2023. Może być to zapowiedzią nieco bardziej gołębiego tonu A. Glapińskiego, chociaż nadal z pewną dozą ostrożności.
 • Podtrzymujemy opinię, że przed końcem tego roku nie będzie warunków do obniżek stóp procentowych. Wprawdzie proces dezinflacji się rozpoczął, jednak przez dłuższy czas pozostanie ona na niekomfortowo wysokim poziomie. W szczególności na uporczywie wysokim poziomie utrzymuje się inflacja bazowa, i to pomimo trwającego już dwa kwartały spadku konsumpcji. Marcowa projekcja NBP wskazuje, że nawet przy braku zmian stóp procentowych inflacja CPI nie wraca do celu NBP (2,5%, +/- 1 pkt proc.) przed końcem 2025 (najpóźniej w regionie). Ewentualne rozpoczęcie cyklu obniżek stóp już w tym roku mogłoby oddalić w czasie osiągnięcie celu inflacyjnego. Ryzykiem w górę dla ścieżki CPI może być dalszy wzrost ekspansji fiskalnej.
 • Uważamy jednak, że bilans ryzyk zmienia się w kierunku wcześniejszego rozpoczęcia cięć stóp niż nasz scenariusz bazowy, zakładający rozpoczęcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej w 2poł24. W kierunku wcześniejszego rozpoczęcia luzowania niż zakładamy oddziałuje umocnienie PLN, rosnące ryzyko recesji w USA, słabnąca koniunktura w strefie euro oraz ryzyko w dół dla odbicia PKB w Polsce, które my i konsensus wciąż oczekujemy w 2poł23. Dodatkowo następuje spadek cen surowców i wygasanie zewnętrznych szoków cenowych.

Komentarz rynkowy

Dalsze umocnienie walut CEE, szczególnie złotego.

 • Dane o inflacji z USA były wczoraj bliskie oczekiwaniom. W efekcie nie doszło do większych zmian €/US$. Kurs waha się blisko, ale poniżej 1,10. Nie przeszkodziło to jednak w kolejnej fazie umocnienia walut CEE. Ponownie zyskiwał PLN. Inwestorów nie zraziły nawet wzmianki o możliwym ponownym wprowadzeniu kary śmierci, co może znów odsunąć w czasie dostęp do KPO. €/PLN dotarł do nowych tegorocznych minimów przy 4,52.
 • Na rynkach długu obserwowaliśmy wczoraj spadki rentowności. Inflacja z USA była nieznacznie niższa od konsensusu, a dane z europejskiej sfery realnej słabsze. Krzywa amerykańska i niemiecka przesunęły się o 5-7pb w dół, mocniej na krótkim końcu. W ślad za tym umocniły się również SPW, w podobnej skali.

€/US$ w trendzie bocznym, spadek €/PLN na razie nie hamuje.

 • Na przełomie tygodnia nie ma już kluczowych danych z głównych gospodarek. Sugeruje to raczej stabilizację €/US$ blisko 1,10. Ryzyka dla gospodarki USA, jak przedłużające się rozmowy o limicie zadłużenia, utrzymują się. Dlatego nadal liczymy na wzrost €/US$ ponad 1,11, ale w przyszłym tygodniu. Dokładają się do tego m.in. problemy w sektorze bankowym, które naszym zdaniem zahamują podaż kredytu i spowodują silne hamowanie koniunktury w 2poł23. W efekcie para €/US$ pod koniec roku może zbliżyć się nawet do 1,20.
 • €/PLN połamał lokalne wsparcia. Napływ kapitału do regionu, a głównie do Polski, ciągle trwa. Poniżej 4,50 w przeszłości NBP interweniował przeciw umocnieniu złotego, więc może być to potencjalnie bariera dla dalszego umocnienia złotego. Na razie jednak trend na spadek €/PLN jest niezachwiany i zejście pary poniżej 4,50 jeszcze w tym miesiącu jest prawdopodobne.

Sytuacja na rynkach długu nadal wspiera spadki rentowności

 • Jastrzębie komentarze z Fed i EBC nie przekonują rynku. Dane z europejskiego przemysłu rozczarowują, a inflacja w USA hamuje, choć powoli. W końcówce tygodnia nie ma już danych które mogłyby ten obraz zmienić. Nie kończą się też obawy o koniunkturę w USA m.in. wobec rosnącego ryzyka zatrzymania pracy w dużej części sektora publicznego. Dlatego na przełomie tygodnia oczekujemy stabilizacji lub dalszych spadków rentowności w USA i Niemczech.
 • W kraju oczekujemy również stabilizacji lub umocnienia długu. Długi koniec powinna wspierać sytuacja na rynkach bazowych. Na krótkim wsparciem mogą być raczej gołębie komentarze Prezesa NBP. W otoczeniu banków centralnych w regionie, które już de facto zaczęły luzowanie swojej polityki, lub to sygnalizują, łagodna retoryka NBP zyskuje na wiarygodności.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.