Serwis Ekonomiczny ING

Komentarze bieżące |

Sygnały odbudowy kondycji budownictwa.

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła we wrześniu o 11,5%r/r (ING: 4,5%; konsensus: 5,9%), po wzroście o 3,5% r/r w sierpniu. To kolejny sygnał odbicia koniunktury. Do infrastruktury (budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej +17,9%r/r), dołączyło odbicie w budowie budynków (+3,9% po -5,0% w sierpniu) i dwucyfrowy (10%) wzrost robót specjalistycznych. Wcześniej produkcja w tych działach notowała dynamikę +11,8%r/r, -5,0%r/r i 0,9%r/r. Poprawę w budownictwie obrazują także dane odsezonowane, tj. +3,7%m/m.

Utrzymujący się dwucyfrowy wzrost w obszarze wznoszenia obiektów inżynieryjnych wiążemy z inwestycjami publicznymi współfinansowanymi ze środków europejskich. Zgodnie z regułą t+3 rok 2023 jest ostatnim, w którym mogą zostać wykorzystane środki z perspektywy finansowej na lata 2014-20. Koniec perspektywy budżetowej zwykle przynosi kumulację wydatków.

Odbicie produkcji budynków nie była notowana we wcześniejszych miesiącach, jej obecną poprawę wiążemy z (1) złagodzeniem bufora regulacyjnego, (2) spadkiem oprocentowania nowych kredytów mieszkaniowych w konsekwencji obniżek stóp NBP i oczekiwań na dalsze cięcia oraz (3) uruchomieniem rządowego programu „Kredyt 2%”. Wspomniane czynniki zwiększyły zdolność kredytową potencjalnych pożyczkobiorców i przełożyły się na wzrost popytu na nowe hipoteki. W obliczu perspektyw silniejszego popytu na mieszkania, firmy budowlane będą dążyły do zwiększenia podaży.

Największą zmiennością w ostatnich miesiącach charakteryzują się roboty specjalistyczne, które obejmują różne etapy procesu budowlanego, od samego jego początku (wyburzenia, niwelacja terenu), po prace związane z końcowymi etapami (instalacje wodne, ciepłownicze, elektryczne etc.). Należy się spodziewać, że wraz z odbudową aktywności w zakresie budowy budynków będziemy obserwować wzrost robót specjalistycznych, zwłaszcza instalacyjnych.

Ostatnie miesiące przynoszą symptomy odbudowy aktywności w budownictwie, co wpisuje się w ogólny obraz odbicia koniunktury w polskiej gospodarce. Zakładamy kontynuacje dalszego odbicia w produkcji budynków. Sytuacja w budownictwie infrastrukturalnym będzie zależała od szybkiego uruchomienia środków unijnych, w tym KPO. W przeciwnym wypadku mielibyśmy do czynienia ze spadkiem napływu funduszy europejskich względem 2023 (okres przejściowy między perspektywami budżetowymi UE).

Wrześniowe dane ze sfery realnej okazały się lepsze od naszych prognoz. W efekcie szacujemy obecnie, że wzrost PKB w 3kw23 wyniósł 0,5%. Podtrzymujemy prognozę na 2023 na poziomie 0,4%. W 2024 prognozujemy wzrost gospodarczy na poziomie 2,5% z rosnącymi szansami na lepszy wynik.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.