Serwis Ekonomiczny ING

Prognozy i analizy |

Konferencja prasowa Prezesa NBP

Inflacja

Podczas konferencji prasowej prezes A. Glapiński odnotował dalszy spadek głównego inflacji (o ok. 2/3 od szczytu w lutym) oraz inflacji bazowej i powtórzył, że Polska nie boryka się już z wysoką inflacją, wywołaną w jego ocenie wcześniejszymi szokami zewnętrznymi. Według projekcji NBP inflacja będzie się nadal obniżać, ale wolniej niż wcześniej. Ostatnie dwa miesiące 2023 nie przyniosą istotnej zmiany inflacji. Cel inflacyjny zostanie osiągnięty pod koniec 2025, więc horyzont powrotu inflacji do celu nie zmienił się istotnie względem projekcji z lipca, pomimo obniżek stóp o 100pb. W projekcji makroekonomicznej założono, że stawka VAT na żywność pozostanie na zerowym poziomie, ale listopadowa runda prognostyczna jest obarczona wyjątkowo wysoką niepewnością.

Polityka pieniężna: przed nami wolny spadek inflacji i duża niepewność

Przewodniczący RPP stwierdził, że znaczące obniżki stóp procentowych we wrześniu i październiku wynikały z faktu niższej inflacji niż we wcześniejszych oczekiwaniach NBP. W efekcie Rada oceniła, że poluzowanie polityki pieniężnej nie wydłuży terminu powrotu inflacji do celu, a wesprze koniunkturę.

W listopadzie Rada zadecydowała o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian, gdyż po wcześniejszych obniżkach przestrzeń do obniżek stóp znacząco się zmniejszyła. Ponadto w ostatnim czasie znacząco wzrosła niepewność dotycząca perspektyw inflacji w najbliższych kwartałach. Prezes zwrócił uwagę na ograniczone informacje co do przyszłej polityki fiskalnej i cen regulowanych.

A. Glapiński podkreślił, że bardziej klarowny obraz perspektyw inflacyjnych nakreśli marcowa projekcja, która będzie się opierała na nowych informacjach dotyczących polityki fiskalnej, cen regulowanych i wpływu tych czynników na ścieżkę inflacji.

Wnioski

Podczas wystąpienia prezes NBP wielokrotnie podkreślał niepewność co do perspektyw inflacyjnych, w szczególności w związku z decyzjami co do cen regulowanych (prądu i gazu), utrzymania zerowego VAT na żywność i kształtu polityki fiskalnej (jak silna będzie ekspansja budżetowa) w 2024.

Bardzo wymownym elementem konferencji są nowe elementy jakie pojawiły się w komentarzu prezesa, tj: „podwyżka wygrodzenia w sektorze budżetowym ma inflacyjny skutek”, „na zachodzie rozpoczyna się debata nt uporczywości inflacji”, rozpoczyna się nudny czas wolnej dezinflacji.

Natomiast zabrakło ważnych stwierdzeń jakie padały na konferencjach w poprzednich miesiącach, np. nie odnotowaliśmy prawie żadnych albo niewiele komentarzy nt tempa wzrostu gospodarczego, nie padło słynne stwierdzenie że stopa realna -2% lub -3% zażyna gospodarkę.

Odczytujemy konferencję prezesa jako zapowiedź utrzymania obecnego poziomu stóp na dłużej, albo "high for long" jak mówią banki centralne zagranicą. Takie nowe podejście NBP jest pozytywne dla PLN, negatywne dla krótkich obligacji (które wyceniają zbyt duże cięcia stóp), pozytywne dla długich (bo rosną szanse na powrót CPI do celu, chociaż nieprędko).

A. Glapiński zwrócił uwagę na duże znaczenie marcowej projekcji NBP dla przyszłych decyzji Rady, co sugeruje, że RPP może utrzymywać stopy bez zmian w najbliższych miesiącach. Prof. Glapiński nie wskazał, czy mamy obecnie przerwę w cyklu łagodzenia polityki pieniężnej, czy zatrzymaniem zmian stóp na dłuższy czas. Jako mało prawdopodobny prezes NBP ocenił scenariusz ewentualnych podwyżek stóp procentowych. Nasz scenariusz bazowy zakłada, że do końca 2024 stopy NBP pozostaną bez zmian.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.