Serwis Ekonomiczny ING

Prognozy i analizy |

Poprawa salda obrotów bieżących we wrześniu. Dalszy spadek obrotów handlowych.

  • Po dwóch miesiącach niewielkich deficytów wrzesień przyniósł nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących (€0,4mld we wrześniu po -€0,3mld w sierpniu). Nadwyżki w obrotach towarami (€0,8mld we wrześniu po €0,3mld w sierpniu) i usługami (€3,0mld po €3,4mld miesiąc wcześniej) z nawiązką skompensowały deficyty w dochodach pierwotnych (€3,3mld) i wtórnych (€0,2mld). Szacujemy, że w ujęciu ostatnich 12 miesięcy nadwyżka salda obrotów bieżących poprawiła się do 0,6%PKB z 0,3%PKB po sierpniu, natomiast saldo towarowe poprawiło się odpowiednio do 0,2%PKB z -0,3%PKB w poprzednim miesiącu.
  • Lepszemu od oczekiwań wynikowi rachunku obrotów bieżących (ING: -€8mln; konsensus: -€125mln) sprzyjał wzrost nadwyżki na rachunku towarów, który nastąpił w warunkach spadających obrotów. Wartość eksportu towarów wyrażona w euro obniżyła się o 4,3%r/r, a importu o 14,8%r/r, przy konsensusie odpowiednio -3,7% i -13,9% oraz po spadkach o 2,3% oraz 11,9% miesiąc wcześniej. Wynikło to głównie ze spadku cen w ujęciu r/r zarówno w eksporcie jak i  w imporcie z powodu wygaszania szoku energetycznego. Szacujemy, że wolumen eksportu nieznacznie się zwiększył, natomiast spadł wolumen importu.
  • Niskie obroty handlowe we wrześniu wynikały ze stagnacji gospodarki strefy euro i płytkiej recesji w Niemczech w 3kw23, słabego popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego w kraju oraz spadku cen surowców energetycznych w ujęciu r/r. Ostatnie dane z Niemiec sygnalizują jednak niewielką poprawę w PMI i zamówieniach przemysłowych, co pozytywnie rokuje dla perspektyw eksportu. Szybka dezinflacja w kraju będzie z kolei wspierać wzrost wynagrodzeń realnych i odbicie popytu konsumpcyjnego, co powinno przełożyć się na odbicie importu.
  • Według wstępnych danych w 3kw23 nadwyżka eksportu towarów i usług nad importem wyniosła PLN51,4mld, wobec PLN12,7mld w 3kw24. Szacujemy, że ubiegły kwartał był piątym z kolei, w którym wymiana handlowa z zagranicą miała pozytywny wkład do rocznej zmiany PKB, chociaż poprawa salda w ujęciu realnym była mniej znacząca niż w przypadku jego nominalnej wartości, z uwagi na głęboki spadek cen importu.
  • Dzisiejsze dane są neutralne dla złotego. Potwierdzają generalnie solidną, zrównoważoną pozycję gospodarczą Polski w obrotach bieżących z zagranicą. W ostatnich tygodniach, notowania złotego wspierają decyzje w polityce pieniężnej (utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie w listopadzie przy oczekiwaniach na ich 25pb obniżkę), a także oczekiwania dotyczące polityki fiskalnej nowego rządu oraz poprawy relacji Warszawy z Brukselą i odblokowania napływu środków unijnych w 2024. O perspektywach dla funduszy unijnych pisaliśmy szerzej w artykule Poland’s election result turns EU funding risk on its head W całym 2023 roku spodziewamy się około 1%PKB nadwyżki w obrotach bieżących po deficycie 2,4%PKB w 2022.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.