Serwis Ekonomiczny ING

Komentarze bieżące |

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w październiku o 12,8%r/r.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w październiku o 12,8%r/r (ING: 13,0%; konsensus: 11,7%), po wzroście o 10,3%r/r we wrześniu. Wyższa niż przed miesiącem dynamika płac to konsekwencja korzystniejszego układu dni roboczych oraz wypłat premii i nagród. Przeciętne zatrudnienie było w październiku nieznacznie niższe (-0,1%) niż analogicznym miesiącu 2022 (ING i konsensus: 0,0%r/r). W porównaniu z wrześniem liczba etatów zmniejszyła się o 2tys. i był to trzeci miesiąc spadku poziomu zatrudnienia, chociaż jest on nadal niewielki.

W ujęciu realnym (po korekcie o wzrost cen konsumpcyjnych) przeciętna płaca zwiększyła się o 5,8%r/r tj. najwięcej od lutego 2019.  Podwyższona presja płacowa będzie w średnim terminie podtrzymywana przez wzrost płacy minimalnej, rekordowo niski poziom bezrobocia oraz poprawę koniunktury. W kierunku łagodzenia oczekiwań płacowych może oddziaływać nieco niższa inflacja. Odbudowa realnych dochodów do dyspozycji przy względnie stabilnym zatrudnieniu daje dobrą odskocznię dla odbicia konsumpcji, która w 2024 będzie głównym motorem wzrostu polskiej gospodarki. Wzrost PKB w 2024 może być zbliżony do 3%.

Odbudowa koniunktury i relatywnie pro-inflacyjna struktura wzrostu PKB w 2024, z dominacją popytu konsumpcyjnego, może być dla RPP argumentem za utrzymywaniem stóp procentowych bez zmian w najbliższych miesiącach. O ile marcowa projekcja NBP nie przyniesie sygnałów szybszego powrotu inflacji do celu, to stopy procentowe mogą pozostać na obecnym poziomie (główna 5,75%) do końca 2024.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.