Serwis Ekonomiczny ING

Komentarze bieżące |

Tymczasowy powrót dynamiki wynagrodzeń do jednocyfrowych poziomów.

  • W grudniu zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło o 0,1%r/r, co jest wynikiem lepszym od konsensusu i danych z listopada (-0,2% r/r) oraz naszej prognozy (-0,3% r/r). W ujęciu m/m nastąpił wzrost zatrudnienia o 1,3tys. etatów, po korekcie o zmiany sezonowe to pierwszy wzrost zatrudnienia od kwietnia tego roku.
  • W naszej opinii jest to bardzo korzystny odczyt, biorąc pod uwagę dane dotyczące dynamiki produkcji w 4kw23, gdzie dopiero grudzień przyniósł pierwsze niepewne sygnały poprawy po słabym październiku i listopadzie.
  • W warunkach niskiej dostępności pracowników firmy niechętnie podejmują decyzję o redukcji etatów, co osłabia zależność między poziomem aktywności i zatrudnienia. Takie zjawisko nazywamy chomikowaniem pracy i to właśnie obserwujemy od wielu miesięcy.
  • Opublikowane dane pokazują mocne usługi i wciąż słabszy przemysł (zatrudnienie w przetwórstwie spadło o 1,0% r/r, natomiast wzrosło w sekcjach takich jak informacja i komunikacja (2,6%); kultura, rozrywka i rekreacja (2,9%), czy zakwaterowanie i gastronomia (5.0%).
  • W grudniu wzrost płac w grudniu wyniósł 9,6%r/r, zdecydowanie poniżej konsensusu (11,6%) oraz odczytu z listopada (11,8%), ale w pobliżu naszych oczekiwań (9,4% r/r). Warto odnotować, że jednocyfrowe tempo wzrostu płac ostatni raz było obserwowane w styczniu 2022 r. Tak znaczące obniżenie dynamiki wynagrodzeń wynikało z czynników jednorazowych: przyspieszenia wypłaty rocznych premii w górnictwie i energetyce z grudnia na październik oraz niskiej liczby dni roboczych. Wzrost płac w sektorze przetwórstwa przemysłowego wyniósł 10,6% i utrzymał się na zbliżonym poziome do listopada (11,9%). Dane GUS pokazują także, że w całym 2023 r. przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 7444PLN, czyli o 11,9% więcej niż w 2022 r.
  • W kolejnych miesiącach spodziewamy się powrotu dynamiki płac do dwucyfrowych poziomów, przede wszystkim ze względu na wysoką podwyżkę płacy minimalnej, która nastąpiła 1 stycznia 2024 (o 17,8%, z 3600PLN do 4242PLN), oraz niski poziom bezrobocia. Czynnikami ograniczającymi dynamikę wynagrodzeń będą natomiast stopniowo obniżające się wskaźniki rentowności w sektorze przedsiębiorstw oraz niższy poziom inflacji niż w ubiegłym roku. Ważnym pytaniem na ten rok jest na ile wzrost realnych wynagrodzeń przełoży się na dynamikę wydatków gospodarstw domowych.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.