Serwis Ekonomiczny ING

Komentarze bieżące |

Mieszane dane o produkcji. Wciąż spadek w ujęciu r/r, ale wzrost w ujęciu odsezonowanym, chociaż z dużym udziałem niepewnych danych z energetyki.

  • Produkcja przemysłowa spadła w grudniu o 3,9%r/r po spadku o 0,3% w listopadzie (po rewizji w górę z -0,7%) ale mniej od oczekiwań, (nasza prognoza -6,4%, konsensus: -5,2%). Energetyka była wyjątkowo mocno (wzrost o 11,4% r/r w tej sekcji, to prawdopodobnie efekt ciepłej zimy rok temu i niskiej bazy odniesienia). Niestety przetwórstwo przemysłowe wciąż wypada słabo (spadek o 5,6%/r/r). Aktywność w przemyśle pozostaje pod presją słabego popytu z Eurolandu, szczególnie Niemiec, oraz ostrożności do wydatków Polaków.
  • Dane odsezonowane wskazują na zdecydowanie bardziej optymistyczny obraz. W grudniu mieliśmy 2 dni robocze mniej niż rok wcześniej i po odsezonowaniu produkcja przemysłowa zdecydowanie odbiła o +2,9%m/m w stosunku do listopada 2023, po 2 miesiącach niewielkich spadków. Ścieżka w produkcji przemysłowej w trakcie 2023 roku w dużej mierze odzwierciedlała dane z Eurolandu, w szczególności z Niemiec, gdzie przemysł tkwił w recesji. Widać wprawdzie nieznaczną poprawę w miękkich wskaźnikach, np. PMI, ale twarde dane są wciąż słabe.
  • Jeśli chodzi o wyniki poszczególnych branż, to spadki w ujęciu r/r odnotowano w 23 spośród 34 działów przemysłu raportowanych przez GUS (są to dane obarczone wpływem dni roboczych). Dotyczyło to m.in. produkcji urządzeń elektrycznych (-23,8%), chemii (-15,3%), wyrobów z drewna (-13,7%), gumy i tworzyw sztucznych (-13,3%), surowców niemetalicznych (-11,8%), naprawy i konserwacji maszyn (-9,0%).
  • Z drugiej strony, imponujący był wzrost produkcji pozostałego sprzętu transportowego (+47,8%). To bardzo zmienna kategoria. Duży skok zanotowało wcześniej wspomniane wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (+11,4%), ale to kategoria która naszym zdaniem może być obarczona dużymi wahaniami cen, które zawyżają realny wzrost. Wzrost produkcji odnotowaliśmy także w kategorii poligrafia (+7,5%), wyroby farmaceutyczne (+3,5%) i produkcja pojazdów samochodowych i przyczep (+2,5%). Dane te wskazują na wzrost w produkcji dóbr związanych z energią i niektórych inwestycyjnych (pojazdy), ale słabo wypada produkcja dóbr konsumpcyjnych, w tym trwałego użytku (np. mebli).
  • Grudzień przyniósł mieszany obraz koniunktury w przemyśle, po dwóch bardzo słabych miesiącach 4kw23, dane odsezonowane za grudzień pokazują wzrost produkcji, ale są one zaburzone przez zmienną produkcję w energetyce. Korekta PMI w Polsce w grudniu po imponującym wzroście miesiąc wcześniej sugerują raczej stopniową poprawę w najbliższych miesiącach, w ślad za trendami z Niemiec i strefy euro. W tym tygodniu poznamy wstępne PMI za styczeń i zakładamy tam niewielką poprawę.
  • Szacujemy, że w 4kw23 kontynuowane było ożywienie gospodarcze. Dalszej poprawy spodziewamy się w 2024 i wzrostu PKB o ok. 3%.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki