Serwis Ekonomiczny ING

Komentarze bieżące |

Słabe wyniki gospodarki w 2023 i wolniejsze od oczekiwań ożywienie koniunktury w 4kw23.

Według wstępnego szacunku GUS w 2023 Polska gospodarka urosła o 0,2%, po wzroście PKB o 5,3% w roku 2023. Popyt krajowy skurczył się w ubiegłym roku o 4,1%, przy spadku spożycia gospodarstw domowych o 1,0% i wzroście inwestycji o 8,0%. Duży negatywny wpływ na PKB w ubiegłym roku miała zmiana stanu zapasów (ok. -4,3pkt. proc.). Z kolei wsparciem dla gospodarki była poprawa salda wymiany handlowej z zagranicą (+5,4%pkt. proc.), przy czym było to głównie zasługą głębokiego spadku importu przy spadku eksportu.

Wstępne dane za 2023 pozwalają nam oszacować z pewnym przybliżeniem wyniki gospodarki w 4kw23. Z naszych wyliczeń wynika, że PKB wzrósł w 4kw23 o ok. 1%r/r, przy stagnacji spożycia gospodarstw domowych (~0,1%r/r) i kontynuacji wzrostu inwestycji (ok. 7,6%r/r). Kolejny kwartał z rzędu GUS raportuje głęboko ujemny wkład zmiany stanu zapasów do PKB i znaczący pozytywny wpływ poprawy salda wymiany handlowej z zagranicą. Sugeruje to, że możemy mieć w przyszłości do czynienia z istotnymi rewizjami struktury wzrostu PKB względem wstępnych szacunków.

Opublikowane dziś dane wskazują, że w 4kw23 ożywienie koniunktury pozostało powolne (wzrost PKB o ok. 1%r/r, po 0,5%r/r w 3kw23). W szczególności wyczekiwane odbicie konsumpcji jak dotychczas rozczarowuje (ok. 0,1%r/r w 4kw23, po 0,8%r/r w 3kw23), pomimo wyraźnej poprawy realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, którą wspiera dwucyfrowy wzrost wynagrodzeń i szybka dezinflacja. Sugeruje to, że krańcowa skłonność do oszczędzania jest podwyższona, a konsumenci wstrzymują się wydatkami. W dalszym ciągu oczekujemy, że wzrost realnych dochodów w połączeniu z wyraźną poprawą nastrojów konsumenckich, którą obserwujemy od ponad roku, przełoży się na wzrost wydatków konsumpcyjnych. W sytuacji słabego popytu zewnętrznego liczymy, że krajowa konsumpcja będzie głównym motorem wzrostu gospodarczego w 2024. Nadal  solidne tempo utrzymują inwestycje. Prognozujemy wzrost PKB w Polsce w 2024 na 3%, jednak w kontekście słabego otoczenia zewnętrznego (koniunktura w Niemczech) oraz powolnego jak dotychczas odbicia konsumpcji, rosną ryzyka w dół dla tej prognozy.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.