Serwis Ekonomiczny ING

Komentarze bieżące |

Konferencja Prezesa NBP: Do końca roku nie będzie większości za zmianą stóp.

Perspektywy inflacji

Przedstawiając perspektywy inflacji prezes NBP powtórzył, że w pierwszych miesiącach 2024 inflacja mocno się obniży. Według A. Glapińskiego w ciągu trzech miesięcy inflacja wróci do celu i być może w marcu będzie bardzo blisko 2,5%r/r, przy czym będzie to tymczasowe.

Bardzo wysoka niepewność dotyczy kształtowania inflacji w 2poł24. Prezes podkreślił rolę czynników kosztowych, w tym w szczególności fiskalnych i regulacyjnych (VAT na żywność i ceny energii), które mogą spowodować silny wzrost inflacji. W przypadku utrzymania zerowej stawki VAT i przy dalszym mrożeniu cen energii inflacja nieznacznie by wzrosła do około 3% pod koniec roku. Z kolei w scenariuszu z wycofaniem tarczy energetycznej i powrotem VAT na żywność inflacja wzrośnie w okolice 8%. W praktyce w 2poł24 inflacja powinna się zawrzeć w przedziale 3-8%.

W ocenie NBP dezinflacyjnie oddziałuje mocny kurs złotego oraz osłabiona koniunktura (niska presja popytowa). Prof. Glapiński zwrócił także na niskie oczekiwania inflacyjne przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Dodał, że w centrum uwagi RPP pozostaje inflacja bazowa, która pozostaje powyżej 6%, a celem NBP jest trwałe osiągnięcie celu inflacyjnego w średnim terminie.

Koniunktura gospodarcza

W ocenie prezesa NBP koniunktura nie jest najgorsza i udało się utrzymać dodatni wzrost gospodarczy. Istotny wzrost realnych dochodów nie przełożył się na wzrost konsumpcji z uwagi na wzrost oszczędności. Jednocześnie bezrobocie w Polsce należy do najniższych w Unii Europejskiej, z wyjątkiem Malty. Prezes Glapiński oświadczył, że marcowa projekcja NBP da lepszy obraz sytuacji w odniesieniu do perspektyw inflacji i wzrostu gospodarczego.

Perspektywy polityka pieniężna: Inflacyjny optymizm został zamieniony na sceptycyzm dlatego stopy do końca roku pozostaną bez zmian

Przekaz z konferencji jest spójny z naszymi wnioskami z komunikatu. Szanse na nawet symboliczne cięcie stóp (zakładaliśmy 25pb pod wpływem dużych obniżek przez inne banki centralne w regionie oraz w USA i Eurolandzie) spadły do zera.

Nastawienie RPP zmieniło się z ultra łagodnego do neutralnego a nawet jastrzębiego. Wskazuje na to wiele elementów konferencji.

Do niedawna prezes NBP mówił, że stopy realne blisko -3% zabijają gospodarkę. Dzisiaj zauważa, że trwa ich dalszy wzrost (a więc zacieśnienie polityki) ale działają tylko mrożąco.

Inflacyjny optymizm prezesa został zamieniony na sceptycyzm, pojawiło się dużo komentarzy nt inflacji bazowej, jej wysokiego poziomu bieżącego i wolniejszego spadku niż CPI. Dodatkowo, niepewność co do kształtowania się inflacji w 2poł24 jest bardzo wysoka. Decyzje rządu dotyczące tempa uwalniania cen energii oraz przywrócenia VAT na żywności ukształtują ścieżkę inflacji. Dlatego takie restrykcyjne stopy realne są odpowiednie dla obecnej sytuacji, w której perspektywy inflacji na 2poł24 są bardzo niepewne.

Rada stosuje podejście wait and see i będzie podejmowała decyzje z posiedzenia na posiedzenie.

Najważniejszym elementem konferencji było jednak stwierdzenie, iż do końca roku mogą pojawić się wnioski o podwyżki albo cięcie, ale zdaniem prezesa nie zyskają większości.

W odpowiedzi na pytanie o możliwe QT oraz ewentualne podwyżki stóp wymieniane przez Prof. Dąbrowskiego z RPP, skomentował że jest to bardzo mało prawdopodobne. Oceniamy, że szanse na taki scenariusz są bardzo niskie.

Prezes nie widzi także miejsce na cięcie stop w 2poł24, nawet w warunkach luzowania przez inne banki centralne ponieważ NBP dzisiaj dopiero „dobija hydrę” inflacji i do końca roku będzie taka sytuacja. W CPI w 2pol24 inflacja poszybuje do poziomu 4-7%.

Naszym zdaniem prezes ponownie przyznał, że RPP toleruje umocnienie złotego. W części o utrzymaniu stóp szybko przeskoczył do mówienia o umocnieniu złotego i powtórzył, że to działa dezinflacyjnie.

Wnioski

Stopy pozostaną bez zmian do końca roku a ewentualnie ciecie możliwe jest najwcześniej w 2025 roku.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.