Serwis Ekonomiczny ING

Komentarze bieżące |

Inflacja CPI chwilowo poniżej celu NBP dzięki wysokiej bazie i wojnie cenowej.

Zgodnie z oczekiwaniami inflacja CPI obniżyła się w marcu poniżej celu NBP (2,5%, +/-1 pkt. proc.), spadając do 1,9%r/r (ING i konsensus: 2,1%) z 2,8%r/r w lutym. Według wstępnych danych GUS ceny żywności i napojów bezalkoholowych obniżyły się o 0,2%m/m, ceny nośników energii spadły o 0,4%m/m, a ceny paliw nie zmieniły się istotnie (0,1%m/m). Spadkom cen żywności sprzyja tocząca się wojna cenowa między głównymi sieciami detalicznymi.

Wprawdzie główny wskaźnik inflacji spadł poniżej celu NBP, jednak wg naszych szacunków inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii była w marcu nadal blisko dwukrotnie wyższa od celu inflacyjnego (ok. 4,6%r/r), utrzymując wysoką dynamikę (ok. 0,5%m/m). Spadkowi rocznego wskaźnika inflacji z 16,1% w marcu 2023 do 1,9% w marcu 2024 sprzyjały przede wszystkim ceny żywności, energii oraz paliw, które odpowiadały za 2/3 spadku inflacji.

Najbliższe miesiące najprawdopodobniej przyniosą stopniowy wzrost inflacji, chociaż inflacyjny impuls z tytułu przywrócenia od kwietnia stawek VAT na żywność może być niższy od wcześniejszych szacunków (wg NBP ok. 0,9pkt. proc.). W warunkach trwającej wojny cenowej część sieci handlowych zadeklarowała utrzymanie w kwietniu cen wielu produktów żywnościowych bez zmian.

Przed nami wciąż wycofanie tarczy energetycznej, która obowiązuje do końca czerwca. Wkrótce powinniśmy poznać szczegóły planowanych rozwiązań w tym zakresie. Nasz dotychczasowy scenariusz bazowy zakładał umiarkowany wzrost cen energii elektrycznej (15%) i utrzymanie cen gazu bez zmian. W kontekście obecnych cen rynkowych zaakceptowane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) w grudniu taryfy są na ekstremalnie wysokich poziomach.

Marcowy spadek inflacji poniżej celu NBP jest nietrwały, a skala wzrostu inflacji w 2poł24 jest obarczona wysoką niepewnością, na którą, oprócz decyzji regulacyjnych (energia) składają się także czynniki makroekonomiczne takie jak: odbicie koniunktury na bazie konsumpcji, dynamiczny wzrost płac i ekspansja fiskalna. W takim otoczeniu NBP utrzyma ostrożne nastawienie w najbliższych miesiącach. Spodziewamy się, że w kwietniu RPP pozostawi stopy procentowe bez zmian, nadal podkreślając ryzyka w górę dla ścieżki inflacji w nadchodzących miesiącach.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych odbiorcy. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności, aby informacje zawarte w treści publikacji były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. ING nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie, pośrednie lub wtórne powstałe w wyniku korzystania z tej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora (autorów) oraz są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia.

Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje w różnych jurysdykcjach.

Publikacja oraz zawarte w niej informacje objęte są prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego S.A. Nie dotyczy to przypadków posługiwania się publikacją z powołaniem na jej źródła.  Wszystkie prawa zastrzeżone. Nadzór nad działalnością ING Banku Śląskiego S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa).