Serwis Ekonomiczny ING

Komentarze bieżące |

W marcu utrzymała się nadwyżka w obrotach bieżących. Rekordowy deficyt (ponad €1mld) w dochodach wtórnych (dawne transfery bieżące), głównie z powodu korekty składki do UE.

  • W marcu Polska zanotowała €0,3mld nadwyżki w obrotach bieżących bilansu płatniczego, po nadwyżce €0,5mld w lutym 2024 i €1,6mld w marcu rok temu. Wynik ten uplasował się poniżej nadwyżki wg konsensusu €0,6mld. Szacujemy, że w ujęciu skumulowanym ostatnich 12 miesięcy saldo obrotów bieżących lekko się pogorszyło do +1,2% PKB w marcu z +1,4% PKB miesiąc wcześniej. Rok temu po marcu mieliśmy jednak 0,8% PKB deficytu.
    • Saldo towarów zamknęło się w marcu nadwyżką €0,5mld, po nadwyżce €0,3mld w lutym. Szacujemy, że nadwyżka towarowa w ujęciu 12-miesięcznym utrzymała się w marcu na poziomie 0,8%PKB. Eksport wyrażony w euro spadł w marcu o 9,5%r/r po lekkim wzroście o 0,5% w lutym, a import spadł o 8,3%r/r po wzroście o 0,9%r/r miesiąc wcześniej. Dynamiki obrotów handlowych wyrażone w złotych pozostały wyraźnie ujemne ze względu na znaczące 8,2%r/r umocnienie złotego w stosunku do euro.
    • Solidne dodatnie saldo usług (€3,3mld w marcu po €3,4mld miesiąc wcześniej) było porównywalne z łącznymi deficytami: w dochodach pierwotnych (€2,4mld) i dochodach wtórnych (€1,0mld). Deficyt w tej drugiej kategorii był rekordowo wysoki, najwyższy od przynajmniej 20 lat. Wg komunikatu NBP wynik ten miał w dużej mierze charakter techniczny, wynikający z korekty budżetu UE i wyższej składki o PLN2mld w marcu.
  • Jeśli chodzi o obroty towarowe, to Polska korzystała na normalizacji cen surowców energetycznych. Szacujemy, że wydatki na import nośników energii w marcu br. były o ponad ¼ niższe niż przed rokiem. Naszym zdaniem, najmocniej (o około 85%) spadły wydatki na import węgla, w mniejszym stopniu na import gazu (o 17%) i ropy naftowej (o 7%).
  • Niska dynamika polskiego eksportu była spójna ze słabymi danymi o produkcji przemysłowej w marcu, na co wpłynęła słaba koniunktura w niemieckim przemyśle, a także mniejsza liczba dni roboczych (dwa dni mniej niż rok temu). Dzisiejsze dane o poprawie indeksu ZEW to dobra wiadomość dla polskich eksporterów, choć jego ekspansję będzie hamować pokaźna aprecjacja złotego w stosunku do euro. Natomiast na dynamikę importu w większym stopniu mogły wpłynąć wydatki zbrojeniowe, gdyż w marcu br. nastąpiły istotne dostawy sprzętu z Korei i USA, bez tych wydatków spadek importu byłby jeszcze głębszy.
  • Komunikat NBP, który odnosi się do dynamik wyrażonych w złotych, wskazuje na spadki eksportu we wszystkich kategoriach, najgłębsze w towarach zaopatrzeniowych i dobrach inwestycyjnych, nieco mniejsze w produktach rolnych i środkach transportu. Utrzymała się jednak tendencja wzrostowa eksportu samochodów dostawczych i aut osobowych, ale nastąpił głęboki spadek eksportu akumulatorów. Po stronie importu również odnotowano spadki we wszystkich kategoriach, najgłębsze także w towarach zaopatrzeniowych i dobrach inwestycyjnych, mniejsze w imporcie środków transportu i towarach konsumpcyjnych, co może świadczyć o pewnym ożywieniu popytu krajowego. Utrzymał się wzrost importu samochodów osobowych.
  • Dzisiejsze dane są neutralne dla złotego, Polska wciąż wykazuje solidną równowagę zewnętrzną. Notowania złotego wspiera „jastrzębia” retoryka banku centralnego oraz oczekiwania na znaczące napływy środków unijnych z KPO i tradycyjnego budżetu na lata 2021-27.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych odbiorcy. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności, aby informacje zawarte w treści publikacji były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. ING nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie, pośrednie lub wtórne powstałe w wyniku korzystania z tej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora (autorów) oraz są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia.

Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje w różnych jurysdykcjach.

Publikacja oraz zawarte w niej informacje objęte są prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego S.A. Nie dotyczy to przypadków posługiwania się publikacją z powołaniem na jej źródła.  Wszystkie prawa zastrzeżone. Nadzór nad działalnością ING Banku Śląskiego S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa).