Serwis Ekonomiczny ING

Komentarze bieżące |

Stopy procentowe NBP bez zmian. Komunikat po posiedzeniu także.

Zgodnie z oczekiwaniami RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian (główna stopa NBP wynosi nadal 5,75%). W komunikacie po posiedzeniu także nie ma nowych elementów w części dotyczącej perspektyw polityki pieniężnej. Rada ocenia, że obecny poziom stóp sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim terminie, a dalsze decyzje będą uzależnione od napływających danych.

W części diagnostycznej zwrócono uwagę na utrzymywanie się podwyższonej inflacji na rynkach bazowych. Z kolei odnosząc się do perspektyw krajowej inflacji w 2poł24 RPP ocenia, że „inflacja wzrośnie”, podczas gdy w maju stwierdzono, że „może istotnie wzrosnąć”. Odzwierciedla to  z jednej strony nieco mniejszą niepewność po przedstawieniu projektu ustawy o bonie energetycznym, a  z drugiej mniejszą oczekiwaną skalę wzrostu cen w drugiej połowie roku (cena maksymalna energii elektrycznej i zawieszenie opłaty mocowej w 2poł24).

Inflacja ponownie znalazła się w trendzie wzrostowym, a odstąpienie od mrożenia cen energii w 2poł24 przyczyni się do dalszego wzrostu głównego wskaźnika inflacji w okolice 5%r/r pod koniec roku. Co więcej, zarówno nasze prognozy jak i projekcja NBP wskazują na utrzymywanie się uporczywie wysokiej inflacji bazowej. NBP jest także coraz bardziej zaniepokojony wysokim tempem wzrostu płac, chociaż jeszcze jesienią 2023 nie widział w tym ryzyk dla inflacji i  obniżał stopy procentowe. Spodziewamy się, że tematy wzrostu inflacji, wysokiej inflacji bazowej, ryzyk związanych z rosnącymi płacami oraz cenami usług zdominują wystąpienia prezesa A. Glapińskiego jutro i  w kolejnych miesiącach.

Podczas majowego wystąpienia prezes NBP A. Glapiński dosyć jednoznacznie dawał do zrozumienia, że stopy procentowe najprawdopodobniej pozostaną bez zmian do końca 2024. Późniejsze wypowiedzi niektórych członków Rady sugerowały, że oczekiwania rynkowe co do skali złagodzenia polityki pieniężnej są zbyt głębokie. Podtrzymujemy opinię, że w 2024 Rada nie zmieni stóp procentowych, a obniżki nastąpią dopiero w 2025, przy czym może mieć to miejsce dopiero po odwróceniu się wzrostowego trendu inflacji, której lokalnego szczytu spodziewamy się w 1kw25 (m.in. kolejna podwyżka cen energii, przywrócenie opłaty mocowej). Zakładamy, że w przyszłym roku stopy NBP zostaną obniżone łącznie o 75pb.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych odbiorcy. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności, aby informacje zawarte w treści publikacji były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. ING nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie, pośrednie lub wtórne powstałe w wyniku korzystania z tej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora (autorów) oraz są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia.

Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje w różnych jurysdykcjach.

Publikacja oraz zawarte w niej informacje objęte są prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego S.A. Nie dotyczy to przypadków posługiwania się publikacją z powołaniem na jej źródła.  Wszystkie prawa zastrzeżone. Nadzór nad działalnością ING Banku Śląskiego S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa).