Serwis Ekonomiczny ING

Komentarze bieżące |

RPP nie zmieniła stóp procentowych. Aktualizacja projekcji zgodna z oczekiwaniami.

  • Zgodnie z oczekiwaniami wszystkich ankietowanych analityków, RPP pozostawiła dzisiaj stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Tym samym, od października 2023 r., stopa referencyjna wynosi 5,75%. Komunikat po posiedzeniu odzwierciedla aktualizację projekcji ekonomistów NBP, zarówno jeśli chodzi o perspektywy wzrostu gospodarczego i inflacji.

Zmiany prognoz NBP na 2024 w porównaniu z projekcją marcową: wzrost PKB i inflacja CPI w dół.

  • Marcowa projekcja NBP opisywała dwa skrajne i mało prawdopodobne scenariusze, które zakładały bądź całkowite przedłużenie (scenariusz bazowy) lub pełne wycofanie antyinflacyjnych działań osłonowych na ceny żywności i energii. W pierwszym scenariuszu prognozowana inflacja CPI w 4kw24 wynosiła zaledwie 3,4%r/r, natomiast w drugim 8,4%. Dziś wiemy, że od początku kwietnia br. została przywrócona 5% stawka VAT na żywność, a po ubiegłotygodniowych decyzjach taryfowych URE, średnie ceny energii elektrycznej i gazu ziemnego dla gospodarstw domowych wzrosły o odpowiednio około 18% i 20% od 1 lipca br. Dodatkowo, inflacja bazowa w 2kw24 ukaształtowała się na poziomie 3,9% (nasze szacunki), czyli poniżej poziomu z projekcji marcowej (4,4%).
  • Dzisiaj przedstawiony został tylko jeden scenariusz, w którym średnioroczny poziom inflacji w 2024 r. wynosi 3,6% (środek przedziału 2,8-4,3% z komunikatu), czyli zaledwie 0,15pkt proc. więcej niż w marcowej projekcji w scenariuszu całkowitego utrzymania tarcz. Z kolei prognoza na przyszły rok (5,25%) jest aż o 1,7 pkt. proc. powyżej poprzedniej prognozy. Przedstawione dziś liczby są spójne z wypowiedzią Prezesa NBP A. Glapińskiego sprzed miesiąca, kiedy w trakcie konferencji przedstawił scenariusz częściowego zniesienia tarcz antyinflacyjnych oraz wzrostu inflacji CPI do 5,2% na koniec tego roku.
  • Pomimo braku możliwości bezpośredniego porównania bieżącej i marcowej projekcji NBP, w naszej opinii projekcja lipcowa wskazuje na zdecydowanie niższą presję inflacyjną w krótkim okresie (nasze szacunki wpływu kwietniowej podwyżki VAT na żywność oraz lipcowego uwolnienia cen energii na średnioroczną inflację wynoszą 1,2-1,4pkt proc.). Projekcja wskazuje też na utrzymującą się presję inflacyjną w średnim horyzoncie czasowym. Bardziej dokładną opinię będziemy mogli jednak przedstawić po piątkowej publikacji Raportu o Inflacji, w tym szczegółowej projekcji, ale już teraz spodziewamy się, że prognozowana jest utrzymująca się podwyższona dynamika wynagrodzeń, związana z napiętą sytuacją na rynku pracy, która utrudnia powrót inflacji do celu.
  • Dziś zapoznaliśmy się również z nową prognozą aktywności gospodarczej. Prognoza PKB na 2024 r. została skorygowana z 3,5% w projekcji marcowej do 3,0% obecnie. W dużej mierze jest to związane z korektą struktury wzrostu w 1kw24 (NBP przeszacował poziom inwestycji oraz niedoszacował wkład spożycia do wzrostu PKB) jak również z tym, że obniżona została prognoza na 2kw24, m.in. ze względu na gorsze dane o aktywności w przemyśle i budownictwie z ostatnich miesięcy (w projekcji marcowej NBP zakładał wzrost na poziomie 3,6-3,7%r/r, wobec aktualnego konsensusu na poziomie 3,0%).

Zmiany w innych fragmentach komunikatu.

  • W związku z ostatnimi decyzjami URE, z komunikatu zniknęło stwierdzenie o znacznej niepewności dla inflacji związanej z cenami energii, choć znalazło się w nim stwierdzenie, że polityka fiskalna i regulacyjna będą wpływać na inflację w średnim okresie. Po wygaśnięciu wpływu wyższych cen energii inflacja powinna wrócić do celu, choć czynnikiem niepewności jest wpływ wyższych cen energii na oczekiwania inflacyjne.
  • Dodatkowo, komunikat stwierdza wprost, że wyraźny wzrost wynagrodzeń oddziałuje w kierunku wyższej krajowej presji inflacyjnej, poprzedni komunikat mówił o wpływie tego czynnika w średnim okresie.
  • W komunikacie powtórzona została informacja sprzed miesiąca, że presja popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce pozostają niskie.

Więcej szczegółów na jutrzejszej konferencji Prezesa NBP.

  • Podczas jutrzejszej konferencji prasowej prezesa Glapińskiego powinniśmy poznać więcej szczegółów stojących za dzisiejszą decyzją Rady oraz aktualizacją projekcji. Spodziewamy się, że Prezes NBP utrzyma jutro jastrzębią retorykę.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych odbiorcy. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności, aby informacje zawarte w treści publikacji były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. ING nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie, pośrednie lub wtórne powstałe w wyniku korzystania z tej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora (autorów) oraz są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia.

Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje w różnych jurysdykcjach.

Publikacja oraz zawarte w niej informacje objęte są prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego S.A. Nie dotyczy to przypadków posługiwania się publikacją z powołaniem na jej źródła.  Wszystkie prawa zastrzeżone. Nadzór nad działalnością ING Banku Śląskiego S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa).